Turvalliset työpaikat

Posted by Jeramie Bergstrom on December 23, 2019
Vinkit

Työturvallisuus on nykypäivänä onneksi asia, johon yrityksissä panostetaan yhä enemmän. Työturvallisuudesta huolehtiminen perustuu sekä lainsäädäntöön – esimerkiksi työturvallisuuslakiin ja työpaikan omaan oma-aloitteiseen turvallisuuden hallintaan. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa työturvallisuudesta ja sen edistämisestä. Tämän lisäksi esimiehillä on tärkeä rooli siinä, että he voivat johtaa alaistensa käytäntöjen turvallisuutta. Suomessa on myös työturvallisuuskortti-koulutusta, joka on kehitetty juuri työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuudessa on pitkälti kyse riskienhallinnasta ja ennaltaehkäisystä. Alasta ja työpaikasta riippuu paljon se, minkälaisia riskejä juuri kyseisellä työpaikalla on. On myös hyvä huomata, että fyysisten ongelmien ehkäisemisen lisäksi huomiota tulee kiinnittää henkiseen hyvinvointiin ja siihen, että työpaikka on turvallinen myös tästä näkökulmasta.

Ensiapukoulutus ja -välineet tulee pitää ajan tasalla

Vaikka ennaltaehkäisy on ykkösasia työturvallisuudessa, kaikkia vahinkoja ja tapaturmia ei kuitenkaan voida estää. Siksi on tärkeää, että yrityksestä löytyy taitoa ja tietoa toimia, jos jotain tapahtuu. Yksi tärkeä asia on se, että henkilöstö pääsee osallistumaan ensiapukoulutukseen. Työpaikalla tulee lisäksi olla tarvittava ensiaputarvikkeisto. Kannattaa pohtia, millaisiin muihin ensiaputarvikkeisiin kannattaa panostaa tavanomaisten laastareiden, siteiden ja silmähuuhteiden lisäksi. Nykypäivänä yritykseen on mahdollista ostaa mitä erilaisimpia ensiaputarvikkeita ja -teknologiaa. Esimerkiksi defibrillaattori voi pelastaa sydänkohtauksen tai muun sairauskohtauksen saaneen henkilön hengen. Lisätietoja löytyy osoitteesta ensiaputarvike.fi. Lisäksi on tärkeää, että kaikki työntekijät tietävät, mistä ensiaputarvikkeet löytyvät. Onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa jokainen hetki on ratkaiseva.

Työturvallisuuden tulisi kuulua yrityksen ykkösprioriteetteihin

Työturvallisuus on tärkeää inhimillisen kärsimyksen välttämisen lisäksi yritysten talouden ja prosessien optimaalisen toiminnan kannalta. Sairauslomakustannukset muodostavat merkittävän taloudellisen menoerän ja kaikki toimenpiteet, joilla niitä voidaan välttää, kantavat hedelmää myös rahallisesti. Kuluja aiheutuu myös siitä, että sairauspoissaolon pitkittyessä voidaan joutua palkkaamaan sijainen sairastuneen poissaolon ajaksi. Työntekijät osaavat arvostaa työnantajaa, joka välittää heidän hyvinvoinnistaan ja tekee parhaansa työturvallisuuden parantamiseksi. Ja kuten edellä jo kerroimme, työturvallisuus on lakisääteistä ja sen toteutumista valvotaan. Työturvallisuudesta välinpitämätön yritys voikin pian huomata olevansa vaikeuksissa viranomaisten kanssa, eikä tämä tee todellakaan hyvää yrityksen maineelle ja brändille. Turvallisuudesta huolehtimisen kulut ovat verrattain pienet ja ne maksavat itsensä ajan saatossa takaisin.